Sacra famiglia Panciatichi or Madonna

Bronzino - Sacra famiglia Panciatichi or Madonna Panciatichi.jpg